Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

 

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov - pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sa uskutoční

dňa 14.3.2015 o 15,00 hod. v sále Kultúrno-správnej
budovy v Kurime

Program Zhromaždenia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa mandátovej komisie
 6. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2014 a plán na rok 2015
 7. Správa revíznej komisie
 8. Schválenie výšky podielu pre členov spoločenstva
 9. Doplnenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľností
 10. Doplnenie Výboru pozemkového spoločenstva
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver

Vzhľadom na dôležitosť programu zasadnutia Zhromaždenia, žiadame všetkých členov o bezodkladnú účasť.

V prípade, že sa nebudete môcť Zhromaždenia zúčastniť, môže Vás zastupiť zástupcu na základe splnomocnenia.

Tlačivo splnomocnenia si môžete stiahnuť tu...

Predseda Združenia Ing. Jozef Fida

 

Takto to vyzeralo na Fašiangovom plese v Kurime.

Fašiangový plesFašiangový plesFašiangový plesFašiangový ples

Viac fotiek tu...

 

Denný stacionár v obci Kurima

10. januára 2015 o 15:00 hodine sa v priestoroch kultúrno-správnej budovy uskutočnilo slávnostné otvorenie Denného stacionára a odovzdanie priestorov do užívania pre poskytovanie sociálnych služieb našim občanom – seniorom. 

Tento stacionár je zriadený a prevádzkovaný neziskovou organizáciou S.O.S. so sídlom v Bardejove a vznikol v úzkej spolupráci s obcou Kurima. Úvode sa prítomným klientom , ich rodinným príslušníkom, poslancom obecného zastupiteľstva a pozvaným hosťom prihovoril starosta obce Ján Bartoš. Osobne poďakoval konateľke neziskovej organizácie S.O.S. Mgr. Adriáne Gmitterovej a Ing. Jánovi Artimovi za spoluprácu a ochotu zriadiť v obci Kurima zariadenie takéhoto typu. Klientom zaželal, aby v ňom zmysluplne trávili jeseň života a vytvorené podmienky a prostredie bolo pre nich v rámci každodenného života, oázou pokoja. 

Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného Stacionára

Následne sa prítomným prihovorila Mgr. Adriána Gmitterová, ktorá v krátkosti všetkých oboznámila s poslaním a činnosťou Denného stacionára. Zdôraznila, že Denný stacionár pre seniorov je služba v zariadení s denným pobytom poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s rodinnými príslušníkmi, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť ako aj seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas. 

Otvorenie denn´ho stacionáraOtvorenie denného stacionára

Prevádzka bude v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30, v rámci ktorej sa bude poskytovať: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, fyzioterapia, stravovanie, pracovná terapia a záujmová činnosť. V závere požiadala dôstojného pána farára Mgr. Daniela Mišenka o požehnanie priestorov, aby týmto aktom bola ešte viac zdôraznená podstata a zmysel tohto zariadenia s ľuďmi pre ľudí. Všetkým prítomným bolo ponúknuté chutné občerstvenie a o príjemnú atmosféru a dobrú náladu sa postarali svojím vystúpením žiaci základnej školy v Kurime, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Bezegovej.  

Otvorenie denného stacionáraOtvorenie denného stacionára

„ Treba sa s úctou skláňať pred každým starým človekom. Staroba korunuje priebeh života, je žatvou všetkého prežitého a naučeného, všetkého vykonaného a dosiahnutého, všetkého vytrpeného a znášaného.“ ( sv. Ján Pavol II.) 

Viac fotiek tu...

 

Oznámenie

o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Kurima.

error loading icon Celý dokument tu...

 

Návrh Územného plánu obce Kurima

 

V týchto dňoch u mnohých čitateľov budí pozornosť román s názvom:

Dolina dobrých ľudí

Kniha z autorského pera nášho vzácneho rodáka a čestného občana, univerzitného profesora Jozefa Hvišča. 

Po knihách „ Na rodnom grunte“ a „ Kurima a jej školy,“ je to ďalší klenot o Kurime a Kurimčanoch, tentoraz v netypickom, ale o to zaujímavejšom beletrizovanom lyricko – epickom štýle.

Obal knihy Zadná strana obalu knihy

Táto kniha je pekným predvianočným darčekom nielen pre Kurimčanov, ale aj pre mnohých zanietených čitateľov.

Objednať si ju môžete priamo u jej autora na :
j.hvisc@gmail.com ,

alebo vo vydavateľstve Limerick:

info@limerick.sk

prípadne v niektorých kníhkupectvách.

 

Informácie Európskych službách zamestnanosti /EURopean Employment Services/ EURES, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Viac informacii tu....

 

 
right panel

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1124
Výmera katastra: 1589 ha
Kontakt
Obecný úrad Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: oukurima@stonline.sk
internet: www.kurima.eu

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk