1
Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

 
Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
S prianím všetkého dobrého Mgr. Jozef Škvarek- starosta obce.

 

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov – pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností, ktoré sa uskutoční

dňa 22.4.2023 (sobota) o 14,00 hod.
v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime

 

PDF ikonaProgram a viac informácii tu ...

 

PDF ikonaSplnomocnenie tu ...

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán obce Kurima Zmeny a doplnky č.1

Vyzývame občanov obce Kurima, občianske združenia, organizácie, podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce, aby v termíne do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podali svoje pripomienky k ÚPN obce Kurima – Zmeny a doplnky č. 01 písomnou formou na adresu obecného úradu.

Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávny kraj a obce sú povinné v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona oznámiť svoje stanovisko do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní.

PDF ikonaVerejné prerokovanie ÚPN obce Kurima – Zmeny a doplnky č. 01 s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 21. februára 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kurima pre občanov obce Kurima, občianske združenia, organizácie, podnikateľov pôsobiacich v katastrálnom území obce

 

 

Návrh VZN č. 1/2023
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kurima

PDF ikonaNávrh VZN tu...

 

Zverejnené 15.02.2023

 

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Dňa 26.11.2022 sa uskutočnilo prvé, ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva v Kurime.

Zasadnutie uviedol a všetkých privítal bývalý starosta p. Ján Bartoš. Po prečítaní výsledkov volieb predsedníčkou volebnej komisie Mgr. Máriou Tarnovskou, zložil nový starosta Mgr. Jozef Škvarek predpísaný sľub. Následne došlo k slávnostnému odovzdaniu insígnií obce novozvolenému starostovi. Postupne zložili sľub a prebrali osvedčenie všetci zvolení poslanci. Zasadanie sa ďalej riadilo predpísaným programom. Slávnostnú atmosféru úvodného zasadnutia dotvárali svojou účasťou všetci pozvaní hostia.

Ustanovujuce zasadanie

Viac nájdete v galérii...

 

Návrh rozpočtu obce Kurima
na rok 2023 a roky 2024-2025

PDF ikonaNávrh rozpočtu tu...

 

Zverejnené 30.11.2022

 

Altanek

AltanokAltanokAltanokAltanok

 

Oznam

Oznamujeme občanom a všetkým, ktorích zaujíma dianie v našej obcí,že dnes t.j.
14.11.2022 o 16:30 hod. bude v STV 2 v relácií Regina
odvysielaná reportaž o obci Kurima.

Pre tých čo nestihli pozrieť v živom vysielaní je tu možnosť pozrieť si v archíve STV 2 kliknutím na link dole.
(Začiatok čas 32:20 po 39:30)

Link na archiv klik...

 

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

PDF ikonaViac informácií tu...

 

Výzva
na vykonanie výrubu - okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky

PDF ikonaViac informácií tu...

 

Obec Kurima
zverejňuje

v nadväznosti na § 9a ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Kurimy

PDF ikonaŽiadateľ Ondrej Martiček

 

PDF ikonaŽiadateľ Miroslav Kraus

 

PDF ikonaŽiadateľ Monika Karolová

 

Zverejnené 28.09.2022

 

Vizualizácia
„Bytového domu v obci Kurima“,
dve 6-bytové jednotky bežný štandard.

Bytový dom

Viac informacii nájdete tu...

Na základe schválenia finančných prostriedkov a podpise zmluv začíname s výstavbou bytového domu.

Vystavba bytovky

bytový dombytový dombytový dombytový dombytový dombytový dom

 

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

PDF ikonaViac informácií tu...

 

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

PDF ikonaViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

 

Realizácia projektov

Obec Kurima pokračuje v realizovaní projektov, ktorých cieľom je zlepšiť celkový vzhľad obce, no hlavne skvalitňovať podmienky pre bežný život občanom Kurimy a jej návštevníkov, ktorí k nám prichádzajú, aby využívali služby, ktoré naša obec poskytuje.

Preto začiatkom tohto roka sme zrealizovali projekt „ Rekonštrukcia exteriéru Obvodného zdravotného strediska Kurima“. Terénnymi úpravami opravou a prestrešením schodiska a vybudovaním bezbariérového vstupu došlo k zlepšeniu celkového vzhľadu, zvýšeniu bezpečia pre návštevníkov strediska a bezbariérových podmienok pre imobilných občanov. Obec celý projekt financovala z vlastných prostriedkov v celkovej sume 17.891,78 €.;

Zdravotne strediskoZdravotne strediskoZdravotne strediskoZdravotne stredisko

Viac fotiek tu...

Ďalším projektom, ktorý sa začal realizovať, je kompletná rekonštrukcia telocvične ZŠ. V I. etape sa realizuje v rámci riešenia havarijného stavu strechy telocvične, jej kompletná rekonštrukcia spolu s opravami interiéru, ktoré pozostávajú z rekonštrukcie ostenia a celej palubovky. Na túto časť projektu je rozpočtovaná celková suma 109.862,45 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo na riešenie havarijnej situácie sumou 82.800,00 €.

Telocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠTelocvičňa ZŠ

Viac fotiek tu...

V II. etape sa bude pokračovať v odstránení havarijného stavu fasády telocvične, jej celkovým zateplením obvodových stien. Celkový rozpočet na zateplenie fasády je 85.859,64 €. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo na odstránenie havarijného stavu fasády TV sumou 67.400,00 €. Spolu ministerstvo školstva prispelo na rekonštrukciu a odvrátenie havarijného stavu čiastkou 150.200,00 €. Zvyšná suma 45.522,09 € bude financovaná z finančných zdrojov obce a ZŠ.

 

Vlajka Ukrajina

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

Vážení občania,
aj naša obec sa zapojila do humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny, preto organizujeme a rozširujeme zbierku potravín a veci osobnej potreby.

PDF ikonaViac informácií...

 

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

PDF ikonaViac informácií...

 

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

PDF ikonaViac informácií...

 

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

PDF ikonaViac informácií...

 

 

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci sa v telefonickom kontakte so seniormi predstavili, že sú z COVID CENTRA a uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a súrne potrebuje peniaze na lieky a vakcínu vo výške od 5.000 až do 7.500 eur.

PDF ikonaInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

PDF ikonaViac informácii najdete tu... 

 

PDF ikonaStali ste sa obeťou trestného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

PDF ikonaDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

PDF ikonaOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

PDF ikonaAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

 

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

PDF ikonaRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

 

 

Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

Vážení občania, chceme Vás znova upozorniť na možnosť zapojiť sa do projektu „Florián“, kde budete dostávať dôležité informácie formou sms správ. Mnohí z Vás už túto službu využívate a hlavne teraz, keď je vyhlásený núdzový stav v našej krajine, kedy ste pravidelne informovaný o opatreniach prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. V prípade, že máte záujem o túto službu, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete
tu ↓
     ↓

Ikona dotaznikLink na formulár tu...

prípadne môžete telefonický zavolať na obecný úrad, kde Vám bude poskytnuté a zároveň vyplnené tlačivo na Vaše požiadanie.

 

Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk