Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv - zverejnených informácii za rok 2019

 

Rozhodnutie
o predĺžení platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV III. Kurima 

PDF ikonaCelé rozhodnutie tu ...

 

 

Slávnostné požehnanie krížovej cesty

„ Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš“.
Sv. Ján Pavol II.

 

Krizova cesta

Krizova cestaKrizova cesta

Viac fotiek tu...

29. september 2019 bol ďalším významným dňom pre Kurimu a jej obyvateľov.
     Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela bola  obohatená o požehnanie novej krížovej cesty  umiestnenej na miestnom cintoríne za hojnej účasti veriacich, ktorí s hlavným celebrantom Mons. Pavlom Martonom, dekanom v Bardejove, spolu s emeritným pánom dekanom Jánom Švec-Bilým a miestnym  pánom farárom JCLic. Marekom Metiľom pri požehnávaní jednotlivých zastavení rozjímali o utrpení a nesmiernej láske Ježiša Krista.
Do modlitieb a príhovorov boli zahrnutí všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o vyhotovenie krížovej cesty. Starosta obce Ján Bartoš vo svojom príhovore poďakoval bývalému správcovi farnosti Mgr. Danielovi Mišenkovi a poslancom obecného zastupiteľstva za podporu tejto myšlienky.
Za finančnú pomoc poďakoval členom Ružencového bratstva, Pohrebnému cechu sv. Antona Paduánskeho a Združeniu vlastníkov urbárskych pozemkov - pozemkovému spoločenstvu Kurima. Rovnako poďakoval za sprostredkovanie a odbornú pomoc pri zadovážení jednotlivých vyobrazení wojtovi družobnej gminy Moszczenica Jerzymu Wałegovi, Ing. Rudolfovi Michalovovi a Bc. Jánovi Hajdukovi. Rovnako poďakoval aj miestnym živnostníkom a podnikateľom Slavomírovi Žatkovičovi, Petrovi Škriabovi, Petrovi Strončekovi, Andrejovi Pivovarníkovi a Róbertovi Vujčíkovi.
Zvlášť vyzdvihol celkový vzhľad a technické riešenie, ktoré navrhol Ing. Ján Prusák. Poďakoval aj Miroslavovi Dzamovi st. a pracovníkom obce Jánovi Rigovi, Jánovi Halžovi, Jánovi Cinovi, Karolovi Cinovi, Júliusovi Karalovi a všetkým, na ktorých si menovite nespomenul.     

V závere príhovoru vyslovil za všetkých prianie:

„Nech je táto krížová cesta poďakovaním, prosbou a zachovaním duchovného dedičstva nás a našich predkov pre ďalšie generácie, aby bola Kurima dedinou dobrých ľudí, kde vládne pokoj a dobro“.

 

Dôstojná rozlúčka so správcom našej farnosti.

Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.6.2019, bolo poďakovanie formou udelenia ďakovného listu starostom obce a obecným zastupiteľstvom obce Kurima Vdp. Mgr. Danielovi Mišenkovi za neúnavné pôsobenie v oblasti morálky, upevňovania medziľudských vzťahov a za ohlasovanie evanjelia nádeje v obci Kurima v rokoch 2005 – 2019.
Starosta obce veľmi pozitívne zhodnotil 14 – ročné plodné pôsobenie a spoluprácu medzi obcou a farským úradom v mnohých oblastiach života a rozvoja našej obce a poďakoval za častú osobnú účasť veľadôstojného duchovného otca na mnohých podujatiach a stretnutiach s občanmi organizovanými obcou. Ďalšia rozlúčka sa uskutočnila v nedeľu 30.6.2019 vo farskom kostole sv. Michala archanjela po svätej omši. Za všetkých Kurimčanov sa poďakoval starosta obce Ján Bartoš. Vyberáme časť jeho príhovoru: „ Drahý duchovný otec Daniel. Dovoľte mi v mene nás Kurimčanov Vám poďakovať za Vašu kňazskú službu, počas ktorej ste nás viedli bližšie k Bohu , ale aj k sebe navzájom. Počas 14 – ročného pôsobenia ste sa starali o hmotné aj duchovné dobrá. K tým viditeľným hmotným patria: premena okolia fary, vybudovanie športového a pastoračného centra Jozefa Pastira, rekonštrukcia farskej budovy zvnútra aj z vonku, výmena krytiny na kostole, oprava zvonov a vežových hodín a napokon rekonštrukcia oplotenia priestoru okolo kostola. Mnohé tieto aktivity a udalosti sú zapísané vo farskej kronike, ale omnoho dôležitejšie je to, čo sa zapísalo do našich sŕdc a duší. Ste pre nás mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje a nositeľom lásky. Nám nehodným Kurimčanom prináleží vzdávať vďaku a velebiť Boha za to, že nám všetkým bez rozdielu, malým, veľkým, starým, mladým, prejavil svoju lásku tým, že k nám poslal na 14 – rokov práve Vás otec Daniel. Natíska sa otázka, čím sme si to zaslúžili? Aký bol v tom zámer? Mnohé veci už boli zodpovedané počas Vášho pôsobenia. No mnohé ukáže čas. Prajeme Vám a vyprosujeme, aby dobrotivý Boh a Panna Mária  - matka kňazov a Matka  Cirkvi, vo svojej neopísateľnej láske boli pre Vás aj naďalej veľkým povzbudením a inšpiráciou, aby ste v novej farnosti rovnako ako tu v Kurime, boli veľkým mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje, no hlavne nositeľom lásky. Pamätajte na nás aj naďalej vo svojich modlitbách a obetách. Náš detský zbor na omšiach spieva:“ Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.“
Drahý otec Daniel, Boh Vás miluje, aj my Vás milujeme a tak by to malo byť.

Ďakujeme.

Duchovny Otec

Viac fotiek tu...

 

Jurmak na Varošu 2019

Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019

Viac fotiek tu...

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

 

PDF ikonaCelý dokument tu...

 

 

Mária Drangová, 97 – ročná jubilantka

najstaršia občianka Obce Kurima jubiluje 

„ Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je bystré...“ 

Stará ľudová múdrosť hovorí, že roky sa zastaviť nedajú, čo ako by sme chceli. Utekajú a ani nezbadáme, že mladosť je už dávno preč. 97 rokov v živote človeka je veľmi dlhá cesta po ktorej kráča aj naša vzácna jubilantka. Málo kto sa dožije takého krásneho veku ako pani Mária Drangová.
     Mária, rod. Maňková sa narodila v obci Šašová,  kde vyrastala spolu so svojimi  tromi súrodencami. Jej život sprevádzal už nebohý,  ale starostlivý a milujúci manžel Andrej, s ktorým vychovala tri deti. Babička aj napriek svojmu vysokému veku, sa teší  zo svojich  deviatich vnúčat, štyroch pravnúčat a jedného prapravnúčatka. Veľkou oporou jej je nevesta Terézia Drangová, ktorá  je jej ustavične nablízku a všemožne jej pomáha. Je úžasné pozerať sa s akou úprimnosťou a láskavým úsmevom babka ďakuje za milé slovo, pohladenie a opateru.  Jej láska a neha sa k nej vracajú tou najkrajšou formou, že ju jej najbližší opatrujú s nehou, úctou a uznaním.
     Pri príležitosti jej vzácneho  výročia v deň sviatku oslávenkyňu  navštívil starosta obce Ján Bartoš. V spoločnom kruhu nielen s ňou, ale aj  s najbližšou rodinou strávil nezabudnuteľné chvíle s rodinou,  no hlavne s jubilantkou, ktorej v mene všetkých občanov zaželal pokojnú starobu,  primerané zdravie, Božie požehnanie a všetkým, ktorí ju opatrujú, veľa trpezlivosti, nehy a vzájomného porozumenia.


Duchovny Otec

Viac fotiek tu...

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

PDF ikonaCelý oznam tu...

 

 

Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania

PDF ikonaVerejná vyhláška

 

 

Obec Kurima

podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

z v e r e j ň u j e  

Zámer dlhodobo prenajať nehnuteľný majetok obce Kurima z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Pozemok v katastrálnom území obce Kurima: Prenájom časti pozemku z parcely CKN 337/4 na LV 778. Presná výmera bude určená po vypracovaní geometrického plánu na základe projektovej dokumentácie.
Doba prenájmu je na 50 rokov za nájomné vo výške 1 200 € ročne.

Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa podľa obecného zastupiteľstva je zohľadnenie verejného záujmu v oblasti vytvárania podmienok poskytovania sociálnych služieb a s tým spojený zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb komunitného charakteru.

O prenájme nehnuteľností bude obecné zastupiteľstvo v Kurime rokovať na svojom najbližšom zasadnutí.

Bližšie informácie na Obecnom úrade Kurima
Tel. 054/7391131

V Kurime 22.5.2018

 

Vážení priatelia

Chceme aj prostredníctvom našej web stránky upriamiť pozornosť na nedávno otvorenú a sprístupnenú výstavu

" Minulosť odtlačená v hline".

Okrem iného je súčasťou výstavy aj keramika majstra ľudovej umeleckej výroby Tomáša Mihoka z našej obce a Kurima je v historickom kontexte hrnčiarstva viac krát spomenutá.

Spoluautorom výstavy je náš rodák Mgr. Marián Čurný PhD.

Krajské múzeum v Prešove Hlavná 86 080 01 Prešov.

https://tripolitana.sk/ 

 

Verejná vyhláška

Realizácia optických sietí - Predlženie platnosti územného rozhodnutia

PDF ikona

Celé rozhodnutie tu...

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk