Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Evidencia obyvateľtva

  Prihlásenie na trvalý pobyt:

  Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
  platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
  platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
  doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
  nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
  v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

  Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

  Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list.

  Tlačivá na stiahnutie: Súhlas s prihlásením občana na pobyt.

  Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

  Prihlásenie na prechodný pobyt:

  Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie rovnaké listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

  Poplatok: 5 €) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

  Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

  Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

  Poplatok: 5 €) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

  Odhlásenie z trvalého pobytu

  Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

  Poplatok: 5 €) za vystavenie potvrdenia o pobyte.

  Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

  Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:
  na návrh vlastníka (všetkých spoluvlastníkov) budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.,
  na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  ak budova zanikla.

  Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:
  občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
  právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
  právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
  právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
  právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
  právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
  doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
  právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
  skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
  dohodu o ukončení nájmu.

  Tlačivá na stiahnutie: Návrh na zrušenie trvalého pobytu.

  Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk