Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv - zverejnených informácii za rok 2020

 

Pohrebný cech založili v Kurime pri Bardejove pred 330 rokmi. Funguje dodnes. Ako prežil tri storočia a prečo sme smrť a smútok z ľudského spoločenstva vytesnili? Porozprávali sme sa s mladším majstrom cechového bratstva Andrejom Martičkom. 

Celý článok si môžete prečítať tu... 

 

Kurima vyročie obce plagát

 

Kurima sa prvýkrát spomína v listine z r. 1270 ako
"Kurimské pole".

Listinná zmienka je v donácii kráľa Štefana V., ktorý daroval zem Jánovi Tročanyovi, zvanému Kyrtes, synovi Nezaradovmu.
"Kurimské pole" v darovacej listine sa uvádza ako medzník pri vytyčovaní majetku. Uvedená zmienka ešte nenasvedčuje, že Kurima bola už osadou, či obcou, skôr svedčí o existencii územia alebo majetku tohto pomenovania. Ale i napriek tomu Kurime nemožno uprieť, že je jednou z najstarších obcí Šariša.

 

(Zdroj: Peter Šesták, PREMENY, 1979)

 

Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí sv. Michala pri kaštieli.

Po archeologickom výskume a I. etape rekonštrukcie kaštieľa, pokračuje obec projektom "Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí sv. Michala pri kaštieli." Cieľom projektu je upraviť priestranstvo okolo kaštieľa a umiestniť na ňom prvky, ktoré budú slúžiť na oddych, šport a voľno časové aktivity. Prepojiť históriu so súčasnosťou. Pripomenúť už poznané a informovať o nových objavoch a badaniach.
Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore nadácie SPP.

Logo SPP

 

 

Začala záchrana kaštieľa

Z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove, plánovanej rekonštrukcie kaštieľa, musí predchádzať pamiatkový výskum, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. V týchto dňoch skupina archeológov spolu s pomocníkmi začala pri našom kaštieli archeologický výskum, pod odborným dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Jedným z nich je aj náš rodák Mgr. Marián Čurný, PhD., odborne zdatný a bohato skúsený v oblasti archeológie. Verím, že aj tento výskum prispeje k bohatej histórií, zviditeľneniu našej obce a zatraktívneniu celého priestoru na našom námestí.

KastielKastielKastielKastielKastielKastiel

Viac fotiek tu...

 

Projekt podporený s rozpočtu PSK

Logo PSk

V Kurime je evidovaných päť kultúrnych pamiatok a jednou z nich je Szirmayovský kaštieľ (obr. 01, 02). Jeho súčasný stav vyžaduje viacero stavebných zásahov, aby sa odstránili príčiny jeho zavlhnutia a objekt sa stabilizoval a pripravil na ďalšie využívanie. Za uplynulých 60 rokov ide už o tretiu rekonštrukciu kaštieľa, pričom tej poslednej v 80. rokoch predchádzal stavebno-historický prieskum v roku 1981. Kaštieľ preto nie je odborníkom úplne neznámy, no je faktom, že podrobnosti o jeho vzniku, stavebnom rozvoji, prípadných dokladoch osídlenia tohto priestoru pred jeho výstavbou nepoznáme. Z toho dôvodu sa od júna uskutočňuje archeologický výskum v réžii spoločnosti ArcheoConsult (J. Koštial, M. Sabol, R. Oľhava) v spolupráci s kurimským rodákom M. Čurným.

Kastiel

Viac informácií najdete tu...

Po skončení I. etapy archeologického výskumu sa naplno rozbehli stavebné práce na rekonštrukcií kaštieľa.

KaštielKaštieľKaštieľ

Viac fotiek tu...

 

Krátke pracovné stretnutie so starostom obce Jánom Bartošom v priestoroch obecného úradu.

V piatok 16.10.2020 v rámci pracovného výjazdu do okresu Bardejov, ktorého cieľom bolo zistenie priebehu rekonštrukcie a údržby niektorých úsekov ciest II. a III. triedy v našom regióne, navštívil našu obec predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v sprievode  riaditeľa kancelárie predsedu PSK Mareka Cimbalu, riaditeľa správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcela Horvátha, námestníka pre technickú správu a prevádzku SÚC PSK Stanislava Harčaríka a Ivany Ondriovej z oddelenia komunikácie a propagácie PSK. Obsahom krátkeho  stretnutia so starostom obce Jánom Bartošom v priestoroch obecného úradu, bolo vzájomné informovanie o aktuálnej situácií ciest v našom regióne, hlavne začatie rekonštrukcie mosta pri obci Marhaň a rozsiahla rekonštrukcia cesty medzi obcami Kožany a Šapinec, ktorá sa konečne dočkala sprejazdnenia, čo významne prispeje k prepojeniu nášho regiónu s okresmi Svidník, Stropkov a rekreačnou oblasťou Domaša. Predseda PSK sa zaujímal aj o stav a priebeh rekonštrukcie kaštieľa v našej obci, ktorý sa  rekonštruuje aj vďaka finančnej podpore PSK. Treba podotknúť, že to bola už v poradí štvrtá návšteva predsedu PSK Milana Majerského v našej obci od jeho pôsobenia v tejto funkcií, čo svedčí o jeho záujme nielen o našu obec, ale aj o celý mikroregión na Strednej Topli, ktorého je Kurima súčasťou.

Župan na OU KurimaŽupan na OU KurimaŽupan na OU KurimaŽupan na OU KurimaŽupan na OU Kurima

 

Rozdávanie respirátorov seniorom.

V týchto dňoch začala naša obec distribuovať našim seniorom od 62 rokov do schránok po 2ks respirátorov s označením filtračnej účinností FFP2, ktoré majú lepšie ochranné vlastnosti  ako textilné rúško.  Použitie pri návšteve lekára, nemocnice alebo v hromadnej doprave.  Táto iniciatíva obce sa uskutočňuje aj vďaka podpore KDH, ktoré našej obci sponzorsky  darovalo pre seniorov 250 ks respirátorov  FFP2.

Odovzdavanie ruškaOdovzdavanie ruška

 

Oznam pre občanov

Vážení spoluobčania aj v tejto mimoriadnej situácií kvôli, ktorej sa naša obec spomína a je v pozornosti okolia, Vás chcem požiadať o maximálnu zodpovednosť, dodržiavanie všetkých odporúčaní, nariadení, obmedzení kontaktov a izolovanosť od okolia, pokiaľ to okolnosti vyžadujú. Zvlášť Vás chcem požiadať o kontakt a prípadnú pomoc pri najnutnejších potrebách Vašich blízkych, ktorí sú v staršom veku a ich izolácia je najpotrebnejšia. 

Obecný úrad, aj napriek problémom hlavne s materiálom, zabezpečil šitie ochranných rúšok doposiaľ v počte 250 kusov, ktoré prednostne poskytujeme našim starším občanom a občanom, ktorí z titulu svojej práce sú v kontakte s väčším počtom občanov kvôli zabezpečovaniu rôznych služieb.

Zvlášť chcem poďakovať za ochotu a šikovnosť krajčírkam z našej obce a to:
Anne Ozoroczyovej, Magdaléne Hegedüšovej, Valike Urdovej, Marte Kertysovej a Darine Jendroľovej, ako aj všetkým ktorí poskytli materiál na šitie rúšok.

Priebežne sa snažíme o zabezpečenie ďalších rúšok. No naďalej platí výzva, že každý kto môže nech sa snaží zabezpečiť si a vyhotoviť rúško pre seba a svojich blízkych.

Vážení spoluobčania, aj keď je v tejto situácií najdôležitejšia izolovanosť, chcem Vás povzbudiť a poprosiť o vzájomnú súdržnosť, spolupatričnosť, vytváranie pokojnej atmosféry v celej obci. Obviňovanie, zazeranie na seba, vytváranie a šírenie rôznych poplašných správ teraz rozhodne nikomu neprospeje. Buďme jeden pre druhého a spolu to zvládneme. Som presvedčený, že aj s prispením našich silných patrónov, ktorých Kurima má.
Ján Bartoš, Starosta obce

 

Odkaz -link


Odkaz (link) na odvysielanú reláciu s názvom
„Regina“ – dokument o Kurime.

Relácia o Kurime začína od 34:10 minute.

Ikona videoLink na reláciu tu...

 

V sobotu 24.10.2020 v rámci pilotného testovania nášho okresu na COVID 19 zavítal do našej obce, v doprovode prednostu Okresného úradu v Bardejove Mgr. Jána Paľu, poslankyne NR SR Anny Andrejuvovej a Jozefa Lukáča, podpredsedu PSK, minister obrany SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby sa oboznámili s priebehom testovania na našom odberovom mieste v Kurime. Obaja ministri v rozhovore so starostom obce a veliteľom odberového tímu z radov ozbrojených síl sa zaujímali o pozitívne aj negatívne skúsenosti pri zabezpečovaní aj samotnom priebehu testovania. Starosta obce Ján Bartoš vyzdvihol prístup a nasadenie celého odberového tímu a v mene občanov obce ako aj mnohých z okolia, ktorí sa prišli otestovať, poďakoval všetkým zainteresovaným za ich službu a obetavosť. Aj napriek niektorým nedostatkom vyplývajúcich z náročnosti celého projektu sa kladne vyjadrili aj obaja ministri. Spolu a zodpovedne to zvládneme odkazujú páni ministri a všetci, ktorým záleží na úspešnom zvládnutí náročnej a mimoriadnej situácie.

Navšteva ministraNavšteva ministraNavšteva ministra

Viac fotiek tu...

 

Obec Kurima má schválený projekt

„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222“,

na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J849-222-13 bola uzavretá dňa 30.08.2019 a schválená výška príspevku je 133 590,92 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 02/2020 – ukončenie realizácie projektu: 11/2020.

PDF ikonaViac informácii tu...

 

Kultúrno-športové akcie počas vianočných sviatkoch a Nového roka v obci Kurima

Akademia MŠAkademia ZŠDivadlo

Kurimskí ochotníci v Korzári....

Volejbal

Výstava

"Záľuba v umení - umenie v záľube",

Výstava

je sprístupnená do 31. janára 2020 v priestoroch kultúrno - správnej budovy v Kurime, na poschodí pri sobášnej miestnosti.

Viac fotiek najdete vo fotogalerií ...

 

Slávnostné adventné posedenie dôchodcov so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva dňa 1. decembra 2019.

Posvetenie venca

Žiadna jeseň nie je konečnou zastávkou a po zime k nám znova zavíta jar, teplo v podobe svetla, ktoré akoby chcelo vojsť do všetkých našich domovov a zapáliť v nich svetlo lásky a rozžiariť celý svet. V tomto adventnom čase sa snažíme odovzdať dar lásky, dar srdca týmto našim starším spoluobčanom, ktorým sme poďakovali za všetko čo nám dali, čo nám denne dávajú a čo pre nás robia alebo v minulosti urobili. Dôchodcovia medzi sebou srdečne privítali správcu farnosti Kurima Mareka Metiľa a popoludnie spestril hrejivým hudobným vystúpením FS Kurimjan.  

Viac fotiek tu...

 

Mária Drangová, 98-ročná jubilantka

najstaršia občianka Obce Kurima jubiluje

Mladosť má krásnu tvár, ale staroba má krásnu dušu a takú má aj pani Mária Drangová, ktorá sa dožila vzácneho životného jubilea 98 rokov
Mária, rod. Maňková sa narodila 11. júla 1922 v obci Šašová,  kde vyrastala spolu so svojimi  tromi súrodencami. Jej život sprevádzal už nebohý,  ale starostlivý a milujúci manžel Andrej, s ktorým vychovala tri deti. Babička aj napriek tomu, že zrak i nohy jej už tak neslúžia,  teší sa zo svojich  deviatich vnúčat, štyroch pravnúčat a jedného prapravnúčatka. Veľkú zásluhu na jej dobrom zdravotnom stave  má jej nevesta Terézia Drangová, ktorá sa o ňu už dlhé roky  vzorne stará.

Foto

 Je dojímavé pozerať akým láskavým úsmevom babka ďakuje za milé slovo, pohladenie a opateru.  Nevesta nám prezradila, že babka si v jedle nevyberá, zje všetko čo sa navarí. Avšak v babkinom jedálničku nemôžu chýbať sladké maškrty, ktoré má stále pri sebe.
Pri príležitosti jej vzácneho  výročia oslávenkyňu  navštívil starosta obce Ján Bartoš. V spoločnom kruhu nielen s ňou, ale aj s jej milujúcou nevestou, strávil príjemnú chvíľu a preto im prostredníctvom týchto  novín odkazuje:

Milá babička, bolo mi potešením a veľkým zážitkom stretnúť sa s Vami. Prajem Vám v mene všetkých občanov obce Kurima hlavne pokoj vo vašej starobe, primerané zdravie a Božie požehnanie. Vašej starostlivej  neveste želám veľa trpezlivosti a nehy. Nech je jej život taktiež naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou.“

Viac fotiek najdetu tu...

 

Obec Kurima

bola úspešná a na základe žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2019

Podpis zmluvy

Program 1:
Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK,
Poskytnutá dotácia vo výške 92 850,00€ na projekt s názvom:
"Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima."


Celkový rozpočet na tento projekt je 210 000,00 €

Starosta obce Ján Bartoš a predseda PSK Milan Majerský pri slávnostnom podpise zmluvy dňa 12.12.2019 na pôde PSK.

Podpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvy

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk