Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Farská rada a Pastoračná rada

  Činnosť farskej ekonomickej rady:

  • Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
  • FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.
  • Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospodárskych otázkach týkajúcich sa farnosti. Úkony, k platnosti ktorých farár potrebuje si vypočuť mienku FER, vymedzuje osobitné nariadenie diecézneho biskupa zverejnené v obežníku arcidiecézy.
  • Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať o to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov SR.
  • Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.
  • FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejniť záležitostí týkajúce sa farského majetku.
  • Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.
  • Všetci členovia FER ako aj kostolných rád vykonávajú svoju službu bezplatne.
  • Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.
  • Je žiaduce, aby členovia FER boli prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.

   

   

  Členovia farskej ekonomickej rady

  Vdp. Daniel Mišenko - farár
  František Minčák - kostolník
  Martin Ďurik
  Adam Dziacky
  Ondrej Martiček
  Anton Repka
  Peter Stronček
  Miroslav Vašičkanin
  Jozef Žatkovič

  Činnosť farskej pastoračnej rady:

  Je poradným zborom farára. Má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby. Farská pastoračná rada sa zaoberá výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, pred sviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, radí kňazovi a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom. Členovia farskej pastoračnej rady sú volení veriacimi alebo menovaní farárom a nemalo by ich byť viac ako 15. Predsedom farskej pastoračnej rady je vždy farár. Stretnutia farskej pastoračnej rady sú minimálne 2x do roka  

  Členovia pastoračnej rady

  Vincent Urda
  Milan Bednár
  Ján Bartoš
  Júlia Hriceková
  Monika Moravcová
  Anna Grošková
  Mária Suchodovská
  Jana Minčaková

   


  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk