Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farská rada a Pastoračná rada

Činnosť farskej ekonomickej rady:

 • Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
 • FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva, týmto štatútom a ďalšími normami diecézneho biskupa.
 • Hoci FER je iba poradným orgánom farára, ten bez poradenia sa s FER nemá rozhodovať o závažných ekonomických a hospodárskych otázkach týkajúcich sa farnosti. Úkony, k platnosti ktorých farár potrebuje si vypočuť mienku FER, vymedzuje osobitné nariadenie diecézneho biskupa zverejnené v obežníku arcidiecézy.
 • Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať o to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný za dodržiavanie príslušných zákonov SR.
 • Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.
 • FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejniť záležitostí týkajúce sa farského majetku.
 • Členova FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými.
 • Všetci členovia FER ako aj kostolných rád vykonávajú svoju službu bezplatne.
 • Členom FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým pobytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhodlaný hájiť záujmy Cirkvi.
 • Je žiaduce, aby členovia FER boli prakticky zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.

 

 

Členovia farskej ekonomickej rady

Vdp. Daniel Mišenko - farár
František Minčák - kostolník
Martin Ďurik
Adam Dziacky
Ondrej Martiček
Anton Repka
Peter Stronček
Miroslav Vašičkanin
Jozef Žatkovič

Činnosť farskej pastoračnej rady:

Je poradným zborom farára. Má pracovať v úzkej spolupráci s farárom a pomáhať mu vo veciach týkajúcich sa pastoračnej služby. Farská pastoračná rada sa zaoberá výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, pred sviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, radí kňazovi a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom. Členovia farskej pastoračnej rady sú volení veriacimi alebo menovaní farárom a nemalo by ich byť viac ako 15. Predsedom farskej pastoračnej rady je vždy farár. Stretnutia farskej pastoračnej rady sú minimálne 2x do roka  

Členovia pastoračnej rady

Vincent Urda
Milan Bednár
Ján Bartoš
Júlia Hriceková
Monika Moravcová
Anna Grošková
Mária Suchodovská
Jana Minčaková

 


right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk