Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný kontrolór obce

Terézia Mihaliková

Kontakt tel.

Plán kontrolnej činnosti

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2024

30.11.2023

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2023

07.08.2023

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2023

31.11.2022

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2022

14.06.2022

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2022

30.11.2021

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021

09.06.2021

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2021

30.11.2020

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020

22.05.2020

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020

27.11.2019

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

13.6.2019

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019

28.11.2018

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

15.6.2018

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

30.11.2017

PDF ikonaNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016
25.11.2015

Odborné stanoviská

Pdf ikona29.06.2022- Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2021

Pdf ikona13.12.2020 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023

Pdf ikona10.12.2019 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

Pdf ikona25.06.2019 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

Pdf ikona10.12.2018 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce ma roky 2019-2021

Pdf ikona15.6.2018 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017

Pdf ikona11.12.2017 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce ma roky 2018-2020

Pdf ikona4.7.2017 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Pdf ikona4.7.2017 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

PDF ikona11.12.2015 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

 

Správu o výsledkoch kontroly - dokumenty

 

Náplň práce:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, (v obci Kurima na informačných tabuliach obce a na internetovej stránke obce)
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu obce
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
 • iného zamestnanca obce
 • podľa osobitného zákona

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 

Rozsah kontrolnej činnosti:

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:

 • obecný úrad
 • základná a materská škola, školská jedáleň a v prípade zriadenia rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou ( v súčasnosti obec nemá zriadené organizácie)
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta obce v správnom konaní.

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk