Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hlavný kontrolór obce

  Terézia Mihaliková

  Kontakt tel.

  Plán kontrolnej činnosti

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2021

  30.11.2020

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020

  22.05.2020

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2020

  27.11.2019

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019

  13.6.2019

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019

  28.11.2018

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

  15.6.2018

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

  30.11.2017

  error loading iconNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2016
  25.11.2015

  Odborné stanoviská

  Pdf ikona13.12.2020 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023

  Pdf ikona10.12.2019 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022

  Pdf ikona25.06.2019 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018

  Pdf ikona10.12.2018 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce ma roky 2019-2021

  Pdf ikona15.6.2018 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017

  Pdf ikona11.12.2017 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce ma roky 2018-2020

  Pdf ikona4.7.2017 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

  Pdf ikona4.7.2017 - Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

  error loading icon11.12.2015 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2016

   

  Správu o výsledkoch kontroly - dokumenty

   

  Náplň práce:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, (v obci Kurima na informačných tabuliach obce a na internetovej stránke obce)
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom

  Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

  Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti

  Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou:

  • poslanca obecného zastupiteľstva
  • starostu obce
  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
  • iného zamestnanca obce
  • podľa osobitného zákona

  Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

   

  Rozsah kontrolnej činnosti:

  Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

  Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha:

  • obecný úrad
  • základná a materská škola, školská jedáleň a v prípade zriadenia rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou ( v súčasnosti obec nemá zriadené organizácie)
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

  Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta obce v správnom konaní.

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: kurima@kurima.eu
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk