Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

    pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrika - ako vybaviť

 

Poplatky za matričné doklady:

  • Rodný list, sobášny list, úmrtný list - 7€
  • VŠF vyhotovenie viacjazyčného štandardneho formulára podľa osobitného predpisu - 7€
  • Nahliadnutie do matrik, za každý zväzok matrík - 3€

 

 

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)

Slobodní:
vlastné rodné listy
platné občianske preukazy
Ovdovelí:
vlastné rodné listy
platné občianske preukazy
úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho
Rozvedení:
vlastné rodné listy
platné občianske preukazy
právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
rodný list
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
doklad o štátnom občianstve
doklad o pobyte
potvrdenie o osobnom stave
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

Správny poplatok - položka 17:

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred MU v ktorého obvode nemá ani jeden zo snubencov trvalý pobyt 30€.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 30€.

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100€.

Uzavretie manželstva medzi št. občanom SR a cudzincom 100€.

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280€

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na územi SR trvalý pobyt 280€.

 

Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.
Čo potrebujete:
2x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.
Čo obdržíte na matrike:
úmrtný list
informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom.  

 

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.
Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.
Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.
Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:
Zápis o narodení:
cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť
Zápis o uzavretí manželstva:
cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
rodný list žiadateľa
ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť
Zápis o úmrtí:
cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
rodný list zomrelého
Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.
Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

Správny poplatok - položka 17:

  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 15€.

 

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

(Rodný list, sobašný list, úmrtný list)
Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade.
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 7,00 € v hotovosti.

 

Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine

(Rodný list, sobašný list, úmrtný list)
Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade.
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 7,00 € v hotovosti.

 

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje Matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.
Čo potrebujete:
vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva (viď príloha)
právoplatný rozsudok o rozvode
občiansky preukaz
sobášny list
Príloha č. 3: Tlačivo

 

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách na použitie v SR.
Správne poplatky sa platia v hotovosti.
Čo potrebujete:
listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
občiansky preukaz
osvedčenie podpisu - 2,00 €

 

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín na použitie v SR.
Je potrebné predložiť originál listiny a jej fotokópiu.
Správne poplatky sa platia v hotovosti:

  • osvedčenie listiny 1 strana - 2,00 € v slovenskom jazyku
  • osvedčenie listiny 1 strana - 4,00 € v cudzom jazyku (CZ)

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk