Left menu

Eures

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Matrika - ako vybaviť

   

  Žiadosť o uzavretie manželstva

  Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)

  Slobodní:
  vlastné rodné listy
  platné občianske preukazy
  Ovdovelí:
  vlastné rodné listy
  platné občianske preukazy
  úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho
  Rozvedení:
  vlastné rodné listy
  platné občianske preukazy
  právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené
  Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo. Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko. Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva. Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
  Cudzinci predložia:
  Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  rodný list
  doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
  doklad o štátnom občianstve
  doklad o pobyte
  potvrdenie o osobnom stave
  úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
  doklad, ktorým možno preukázať totožnosť Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
  Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

  Správny poplatok - položka 17:

  • Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo nab. spoločnosti 10€.

  Platnosť od 1.1.2018 do 15.3.2018

  Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným MU (občanmi SR) 20€.

  Uzavretie manželstva pred iným než príslušným MU (občanmi SR) 20€.

  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€.

  Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€.

  Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným MU (medzi št. občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami). 35€

  Uzavretie manželstva medzi št. občanom SR a cudzincom 70€.

  Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€

  Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na územi SR trvalý pobyt 200€.

   

  Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

  Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.
  Čo potrebujete:
  OSOBNE:
  Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5,00 € v hotovosti.
  PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
  Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 5,00 €
  v hotovosti.
  Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
  Príloha č. 1: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

   

  Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine

  Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou. Čo potrebujete:
  OSOBNE:
  Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5,00 € v hotovosti.
  Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu. PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
  Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť /viď príloha/ a vloží do obálky 5,00 €
  v hotovosti.
  Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
  Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu. Príloha č. 2: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

   

  Vystavenie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

  K uzavretiu manželstva v cudzine Matričný úrad vydáva potvrdenie.
  Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia. Čo potrebujete:
  OSOBNE:
  Žiadateľ predloží občiansky preukaz.

   

  Úmrtie v rodine

  Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.
  Čo potrebujete:
  3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.
  Čo obdržíte na matrike:
  úmrtný list
  tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
  informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
  informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom.  

   

  Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

  Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.
  Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.
  Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.
  Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:
  Zápis o narodení:
  cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
  doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
  ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
  ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
  súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
  ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť
  Zápis o uzavretí manželstva:
  cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
  doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  rodný list žiadateľa
  ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
  ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
  ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť
  Zápis o úmrtí:
  cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
  doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
  rodný list zomrelého
  Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
  V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.
  Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

  Správny poplatok - položka 17:

  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10€.

   

  Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva.

  Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje Matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.
  Čo potrebujete:
  vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva (viď príloha)
  právoplatný rozsudok o rozvode
  občiansky preukaz
  sobášny list
  Príloha č. 3: Tlačivo

   

  Osvedčovanie podpisov

  Osvedčovanie podpisov na listinách na použitie v SR.
  Správne poplatky sa platia v hotovosti.
  Čo potrebujete:
  listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
  občiansky preukaz
  osvedčenie podpisu - 2,00 €

   

  Osvedčovanie listín

  Osvedčovanie listín na použitie v SR.
  Je potrebné predložiť originál listiny a jej fotokópiu.
  Správne poplatky sa platia v hotovosti (osvedčenie listiny 1 strana - 2,00 €).

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: kurima@kurima.eu
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1114
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk