Left menu

 

Eures

Eures

Natur pack

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

meteoblue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz vo veži kostola z roku 1927

1. Strana orginal

Odkaz

Doslovny prepis

P.P.J.K.
Pochválený Pán Ježiš Kristus

V roku Krista Pána 1927rímskokatolícky veriaci kurimskej rímskokatolíckej Cirkve s pomocou Božiou a so svojich síl a z milodarov bratov našich v Amerike prebývajúcich dali sme zakryť plechou celý chrám Boži. Rímskokatolíckym farárom bol Stefan Urban, kurátori boli v tejto doby: Andrej Greškovič, obecný stárosta, ktorý o zakrytie kostola s najväčšou usilovnosťou sa postaral a jeho zásluhou je, že občani kurimskej rímskokatolíckej Cirkve sa odhodlali na obety, a Julius Szinyei Merse obvodný notár, vymenovaný kurátor Najdôstojnejším Biskupským Úradom v Košiciach a Juraj Štich Hanušik zvolený kurátor školskou stolicou.-
Obecní funkcionári boli: Ján Hricek, Jozef Repka a Jozef Dulina.- Obecným lekárom bol Dr. Jozef Fritš a veliteľom četnickej stanice strážm. František Machačný.- Zakryvanie Chramu prevedli Juraj Gajdar a Maximilian Friedmann, klampari z Bardiova za 25 692 Kor. čsl.
V Kurime, dňa 28. Aprila 1927
(podpísaní)                                                   Andrej Prusák a
Julius Szinyei Merse                             Andrej Greškovič
kurátor kostola a obv. notár                               obecný starosta a kurátor

pečiatky

 

2.Strana orginal

odkaz

Doslovny prepis

Tuto robotu sme usilovne spracovali. riatte sa aj vy ktore v teraz žijete aby ste tiež prepravbu tohto chramu božieho usilovne a jak najlepšie Vám Váša pokročilosť podstupila spracovali.
Jako Majstrove Klanpnerske
Juraj Gajdár z Bardiova
Miksa Friedmann z Bardiovsky Kupele
Šándor Schwartz z. Bardiova
Klanpnerske Tovaryse
Karol Schumera
Salamon Eller
Horé uvedených majstrov som priateľský obsluhoval a víno aj pivo čapoval ktorích som stým posilňoval v práci.
Kurimský hostinský
Jozef Prusák 23 ročný
V Kurime dňa 28. Aprila 1927

 

Pamätná listina, ktorá bola vložená spolu s kópiou pôvodného odkazu do veže kostola pre ďalšie generácie.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sv. Michala Archanjela KURIMA

Pamätná listina

V roku Pána 2012,

v ôsmom roku od úmrtia prvého slovanského pápeža –
Božieho služobníka blahej pamäti
blahoslaveného JÁNA PAVLA II.,

a v ôsmom roku pontifikátu
jeho Svätosti pápeža BENEDIKTA XVI.,

keď Košickú arcidiecézu spravuje
J.E. Mons. BERNARD BOBER,

dekanom bardejovského dekanátu je
Mons. PAVOL MARTON,

farárom farnosti KURIMA je
vdp. DANIEL MIŠENKO,

v devätnástom roku samostatnej Slovenskej republiky,
v druhom volebnom období starostu obce Kurima
pána JÁNA BARTOŠA

sa členovia farskej hospodárskej rady obce Kurima posilnení dôverou v požehnanie a pomoc
Trojjediného Boha - Otca, Syna i Ducha Svätého,
v ochranu Panny Márie Nanebovzatej,
Sv. Michala Archanjela, Sv. Ondreja, Sv. Antona Paduánskeho a všetkých Anjelov a Svätých,
poznajúc obetavosť a ochotu všetkých veriacich, odhodlali pristúpiť
k rekonštrukcii strechy a vonkajšej fasády
farského chrámu Svätého Michala Archanjela,
ktorý je stredobodom duchovného života celej farnosti

a pôsobivou historickou a architektonickou dominantou v samotnom strede obce Kurima.

 

Rekonštrukcia je plánovaná v nasledujúcom rozsahu:

1. Etapa - práce:

 1. Demontáž pôvodnej plechovej krytiny z veže kostola - Apríl 2012
 2. Lokálna renovácia doskového opláštenia a olatenia veže (nosná konštrukcia krovu zatiaľ nie je poškodená) - Apríl - Máj 2012
 3. Osadenie medeného plechu na vežu kostola - Máj 2012
 4. Lokálna oprava poškodených častí omietky veže - Máj 2012
 5. Nanesenie nového fasádneho farebného náteru na vežu kostola - Máj 2012
 6. Zabezpečenie a inštalácia vežových hodín - Máj - Október 2012

 

Strešná krytina lode kostola je v dobrej kondícii, bez prejavov prehrdzavenia alebo zatekania, preto aj s ohľadom na súčasné finančné možnosti prebehne jej oprava v horizonte najbližších troch rokov. Vtedy sa uskutočnia práce II. etapy:

2. Etapa - práce:

 1. Demontáž pôvodnej plechovej krytiny z lode kostola - Apríl 2014
 2. Lokálna renovácia doskového opláštenia a olatenia lode, prípadne spevnenie krovu Apríl - Máj 2014
 3. Osadenie medeného plechu na strechu lode kostola - Máj 2014
 4. Oprava poškodených častí omietky obvodových stien lode kostola - Máj 2014
 5. Rozšírenie sakristie - Apríl - Máj 2014
 6. Nanesenie nového farebného fasádneho náteru na obvodové steny lode kostola (zhodne s náterom na vežu) - Máj 2014

Toto dielo sme sa rozhodli vykonať svojpomocne, pomocou finančných zbierok a obetných darov od obyvateľov obce Kurima, s využitím skúseností a šikovných rúk kurimských majstrov:

- klampiarov.....               pán Ľubomír BOLIŠINGA, pán Tomáš BOLIŠINGA (výmena plechu a renovácia makovice)
- umeleckých kováčov.....  pán Jozef TVARDZÍK (oprava a renovácia kríža)
- strojárov.....                  pán prof. Ing. František GREŠKOVIČ CSc., prodekan Strojníckej fakulty technickej univerzity v Košiciach (ukotvenie kríža a hromozvodu)
- tesárov.....                    pán Róbert VUJČÍK (oprava krovu)
- stolárov.....                   pán Ing. Ján PAĽURIK (zhotovenie nových zvukových okien)
- murárov.....                  pán Peter STRONČEK (oprava fasády a organizácia murárskych prác)
- elektromechanikov.....    pán Ing. Ján PRUSÁK (zabezpečenie a inštalácia vežových hodín.

Práce prebiehajú pod starostlivým dohľadom kostolníka, ktorým je od roku 2010
pán František MINČÁK        č.d. 95                            nar. 1950

a zvolených členov farskej hospodárskej rady, ktorými sú od r. 2007:

pán Adam DZIACKY            č.d. 111                 nar. 1940
pán Jozef ŽATKOVIČ          č.d. 171                 nar. 1947
pán Peter STRONČEK         č.d. 296                 nar. 1968
pán Martin ĎURÍK              č.d. 291                 nar. 1968
pán Miroslav VAŠIČKANIN    č.d. 160                 nar. 1974
pán Ing. Ondrej MARTIČEK  č.d. 237                 nar. 1961
pán Ing. Anton REPKA        č.d. 173                 nar. 1960

 

Opierame sa pritom:

 1. v prvom rade o nesmiernu silu svätých omší, ktoré sú pravidelne slúžené za celú farnosť za hudobného doprovodu dlhoročných kurimských organistov a kantorov

pán Adam REPKA               č.d. 83                            nar. 1924 (už 57 rokov kantorom)
a jeho synovia
pán Valentín REPKA           č.d. 84                            nar. 1962
pán Róbert REPKA             č.d. 90                            nar. 1964

 1. o veľkú silu a pomoc modlitieb Bratstva Posvätného Ruženca, ktorého hlavným horliteľom je od roku 1996

 

pán Ján BARTOŠ starší, nar. v r. 1935 – otec starostu obce.

 1. a o láskavé pochopenie a všestrannú podporu obecného úradu a obecného zastupiteľstva, menovite:

pán Ján BARTOŠ                starosta obce
pán Róbert VUJČÍK             zástupca starostu obce
pán Milan BEDNÁR              poslanec
pán Ing. Vincent HRICEK      poslanec  
pán Ing. Ján PRUSÁK           poslanec
pán Mgr. Jozef ŠKVAREK      poslanec
pani Ľudmila HORVÁTOVÁ    poslankyňa 
pán Ing. Jozef MURCKO       poslanec
pán JUDr. Stanislav SÚLETY  poslanec
pán Mgr. Peter MINČÁK      poslanec

 

Súc verní odkazu z roku 1927, ktorý nám zanechali naši predchodcovia a ktorý sme my s veľkou vážnosťou a úctou prečítali, prijali a ním sa riadili, vyzývame aj my Vás, naši drahí synovia a dcéry v ktoromkoľvek budúcom čase, aby ste sa s patričnou zodpovednosťou starali o tento chrám, ako o vzácne dedičstvo, ktoré postavili naši praotcovia na slávu Božiu a pre náš duchovný vzrast.

Nech Trojjediný Boh a Panna Mária ochraňujú Kurimu a Slovensko na mnohé a mnohé roky, aby sme na tomto Bohu zasvätenom mieste spolu s našimi deťmi a všetkými budúcimi potomkami rástli vo viere.

S touto úprimnou a vrúcnou túžbou my, veriaci kurimskej farnosti, vkladáme túto pamätnú listinu, ako odkaz do veže nášho Chrámu

dnes, t. j. 12. Mája, roku Pána MMXII.

V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Daniel Mišenko - farár                                    Ján Bartoš - starosta obce

 

Orginálný dokument......

 

 

right panel

Hlásenie obecného rozhlasu

Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
Ikona dotaznik

Rozhlas

Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

Pridali sme nové videa
z pamiatok Kurimy
a
z Dni Kurimy.

Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

Klik tu...

Kontakt
Obec Kurima
ul. Klepár 1
086 12 Kurima
mail: kurima@kurima.eu
mail: ou@kurima.eu
internet: www.kurima.eu
IČO: 00322245
DIČ: 2020623209
Bankové spojenie:
SK11 5600 0000 0036 2111 3001

Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

Buletín

Fond

Pečať rozvoja
obcí a miest 2016

Fond

Čítaj viac...

Náš partner


Moszczenica

Družobné podujatia
Základné informácie
Okres: Bardejov
Mikroregión: Stredná Topľa
Prvá písomná zmienka: 1270
Nadmorská výška: 207 n.m.
Počet obyvateľov: 1114
Výmera katastra: 1589 ha

Zaujímavé odkazy
http://www.saris.eu.sk/kurima/
http://kurima.e-obce.sk/
http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
http://uzemneplany.sk/

Ďalšie odkazy

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk